۲/۵ - (۱ امتیاز)

مشخصات درب اتاقی

درب اتاقی SGP قیمت ( تومان)
درب روکش گردو ۲۷۳۰۰۰۰
درب روگش بلوط و ملچ  ۲۴۰۰۰۰۰
روکوب فرنسوی گردو ۸۳۰۰۰۰
روکوب فرانسوی بلوط و ملچ ۷۰۰۰۰۰
چهارچوب  تمام چوب با روکش گردو ماستیو ۴۴۳۵۰۰۰
چهارچوب  تمام چوب با روکش ملچ و بلوط ماستیو ۴۲۰۰۰۰۰
چهارچوب تمام چوب روسی اکونومی  ۳۱۰۰۰۰۰